Documentarea cu acte de identitate pentru străini

Act de identitate - atestă identitatea si statutul juridic al străinului, dreptul de ședere al titularului în Republica Moldova, precum si durata si scopul pentru care s-a acordat acest drept, și care este valabil doar pe teritoriul Republicii Moldova. Asigură dreptul de şedere legală a străinilor şi evidența acestora pe teritoriul Republicii Moldova.

Serviciul se prestează exclusiv la cererea persoanelor fizice, și reprezintă tarife, taxe și modele de cereri diferite în funcția de categorie și termen.

Permisul de ședere provizorie (IR) - Act de identitate oficial, eliberat de autoritatea competentă pentru străini în conformitate cu prevederile legii, care atestă identitatea si statutul juridic al străinului, dreptul de ședere al titularului în Republica Moldova, precum si durata si scopul pentru care s-a acordat acest drept, și care este valabil doar pe teritoriul Republicii Moldova.

Permisul de ședere provizorie se eliberează străinului, căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de ședere provizorie, pe perioada de valabilitate a dreptului de ședere în Republica Moldova a titularului, dar care nu poate depăși termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului străin sau documentului de călătorie valabil, emis de statul, unde persoana își are stabilit domiciliul.

Pentru obținerea permisului de ședere provizorie în legătură cu expirarea termenului de valabilitate, străinul este obligat sa se adreseze la Ghișeul unic de documentare a străinilor din cadrul IGM al MAI cu cel puțin 30 de zile până la producerea acestei situații.

Permisul de ședere permanentă (CR) - Permisul de ședere permanentă se eliberează străinului, cu excepţia apatrizilor, căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova.

Permisul de şedere permanentă se eliberează pe perioada valabilităţii actului de identitate naţional şi se reînnoieşte succesiv. Pentru obţinerea permisului de şedere sau a buletinului de identitate în legătură cu expirarea termenului de valabilitate, străinul este obligat să se adreseze la Ghişeul unic de documentare a străinilor al Inspctoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne cu cel puţin 30 de zile pînă la producerea acestei situaţii.

Permis de ședere provizorie pentru apatrizi (IC)asigură dreptul de şedere legală a apatrizilor şi evidența acestora pe teritoriul Republicii Moldova.

Buletin de identitate pentru apatrizi (CC) Buletin de identitate pentru apatrizi se eliberează apatrizilor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid, precum şi celor cărora li s-a acordat dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii.

Buletinul de identitate pentru apatrizi se eliberează pe termen de valabilitate:

a) de la naştere pînă la 10 ani;

b) de la 10 pînă la 16 ani;

c) de la 16 pînă la 25 ani;

d) de la 25 pînă la 45 ani;

e) de la 45 - pe viaţă.

Buletin de identitate pentru refugiaţi (RI/RR) – persoanelor cărora li s-a recunoscut statut de refugiat, inclusiv copiilor acestora. Buletinul de identitate pentru refugiați se eliberează pe 5 ani; 

Buletin de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară (IH) – persoanelor cărora li s-a acordat protecţie umanitară, inclusiv copiilor acestora. Buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară se eliberează pe 3 ani; 

Document de călătorie pentru apatrizi (PC)se eliberează apatrizilor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid, precum şi celor cărora li s-a acordat dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova.

Documentul de călătorie pentru apatrizi se eliberează persoanelor cu vîrsta sub 7 ani pe termen de 4 ani, persoanelor cu vîrsta de la 7 pînă la 16 ani – pe termen de 7 ani, iar celor cu vîrsta peste 16 ani – pe termen de 10 ani. 

Documentul de călătorie (PT) - (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951) – persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat, indiferent de vîrstă, pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova. Documentul de călătorie pentru refugiați se eliberază pe un termen de 5 ani; 

Documentul de călătorie (PH) - (protecţia umanitară)– persoanelor cărora li s-a acordat protecție umanitară, indiferent de vîrstă, pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova. Documentul de călătorie pentru beneficiarii de protecție umanitară se eliberează pe un termen de 3 ani; 

Actele de identitate ale beneficiarilor de protecţie internaţională se eliberează de Biroul migraţie şi azil în baza deciziei de acordare a protecţiei internaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

Pasul 1

Depunerea cererii

Beneficiarul solicitant, depune setul de acte privind acordarea dreptului de aflare a străinului care va desfășura activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova la subdiviziunile teritoriale ale IGM al MAI (centru/nord/sud) în raza căreia solicitantul/persoana fizică are domiciliul/reședința, respectiv sediul/oficiul în cazul persoanelor juridice.

Pasul 2

Examinarea cererii și a documentelor anexate

La depunerea cererilor/demersurilor angajatul de la Ghișeul unic identifică persoana străină, verifică corectitudinea și completitudinea cererii și actelor prezentate, stabilește autenticitatea și legalitatea acestora, acceptă sau restituie cererea.

- În cazul acceptării cererii, angajatul Ghișeului aplică ștampila „Conform originalului” pe copiile actelor primite și informează solicitantul despre termenul de examinare și taxele care urmează a fi încasate pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

- În cazul respingerii cererii privind acordarea dreptului de aflare, angajatul Ghișeului informează solicitantul despre motivul respingerii cererii și solicită înlăturarea neregulilor stabilite sau prezentarea documentelor lipsă.

Documentarea cu acte de identitate se efectuează printr-un mecanism etapizat, cu respectarea cadrului normativ și necesităților specifice fiecărui caz în parte.

Pasul 3

Achitarea serviciului

Serviciul public poate fi achitat: - prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay (https://mpay.gov.md), - la Sucursale/filiale bancare; - Poșta Moldovei.

Pasul 4

Înmânarea actului de identitate

Actele de identitate se înmînează contra semnătură, titularului personal sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură.

În cazul înmînării actului de identitate reprezentantului legal, acesta se identifică prin actul de identitate şi, după caz, prezintă documentul ce atestă plasarea sub tutelă sau curatelă.

Tarifele și termenii prestării serviciului


Timp: 20 Zile lucrătoare. La achitarea: 130 - 2080 Mdl

Tarifele la serviciile IR/CR: 20 zile lucrătoare

- 350 lei(taxa IGM) +150 lei (taxa de stat) 10 zile lucrătoare

- 700 lei(taxa IGM) +150 lei (taxa de stat) 5 zile lucrătoare

- 1050 lei (taxa IGM) +150 lei (taxa de stat)

- 3502 lei(taxa IGM) +150 lei (taxa de stat) 1 zi lucrătoare

- 1400 lei (taxa IGM) +150 lei (taxa de stat)

- 3501 lei (taxa IGM) +150 lei (taxa de stat) În ziua adresării

- 1750 lei (taxa IGM) +150 lei (taxa de stat).

Tarifele la serviciile (IC): 20 zile lucrătoare

- 130 lei + 150 lei 10 zile lucrătoare

- 260 lei + 150 lei 5 zile lucrătoare

- 390 lei + 150 lei 1 zi lucrătoare

- 520 lei + 150 lei În ziua adresării

- 650 lei + 150 lei Tarifele la serviciile RI/IH 20 zile lucrătoare

- 130 lei (taxa IGM) 10 zile lucrătoare

- 260 lei (taxa IGM) 5 zile lucrătoare

- 390 lei (taxa IGM) 1 zi lucrătoare

- 520 lei (taxa IGM) 1303 (taxa IGM) Tarifele la serviciile CC 20 zile lucrătoare

- 130 lei(taxa IGM) + 150 lei (taxa de stat) 10 zile lucrătoare

- 260 lei(taxa IGM) + 150 lei (taxa de stat) 5 zile lucrătoare

- 390 lei (taxa IGM) + 150 lei (taxa de stat) 1 zi lucrătoare

- 520 lei (taxa IGM) + 150 lei (taxa de stat) În ziua adresării

- 650 lei (taxa IGM) +150 lei (taxa de stat).

Tarifele la serviciile (PT) şi (PH): 20 zile lucrătoare

- 650 lei (pentru copilul cu vârsta sub 12 ani

- 1000 lei); Tarifele la serviciile (PC): 20 zile lucrătoare

- 650 lei + 150 lei 10 zile lucrătoare

- 1240 lei + 150 lei 5 zile lucrătoare

- 1430 lei + 150 lei 1 zi lucrătoare

- 1690 lei + 150 lei În ziua adresării

- 2080 lei + 150 lei 1Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 19 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice 2 Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 18 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.

Documentele (actele) necesare


Lista actelor privind documentarea cu documentul de călătorie pentru apatrizi:

1. Documentul de călătorie, care urmează a fi schimbat;

2. Buletinul de identitate, cu excepţia cazurilor de eliberare concomitentă a actelor de identitate;

3. Declaraţia de pierdere sau furt a documentului de călătorie;

4. Certificatul de naștere /căsătorie /divorț /deces al soţului sau soţiei /de naștere a copiilor minori (pînă la 16 ani) /de schimbare a numelui şi/sau prenumelui ;

5. Dovada achitării taxelor de stat şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.

Lista actelor privind documentarea cu buletinul de identitate pentru refugiați sau protecție umanitară:

1. Actul de identitate, dacă posedă;

2. Documentele de stare civilă;

3. Decizia privind recunoașterea statutului de refugiat sau acordarea protecţiei umanitare;

4. Documentele ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei;

5. Dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate. Notă: Actele se prezintă în original cu anexarea copiilor.

Lista actelor privind documentarea cu buletinul de identitate pentru apatrizi:

1. Buletinul de identitate care urmează a fi preschimbat;

2. Decizia privind recunoașterea statutului de apatrid /decizia cu privire la acordarea dreptului de şedere permanentă /confirmarea de repatriere;

3. Certificatul de naștere /căsătorie /divorț /deces al soţului sau soţiei /de naștere a copiilor minori (pînă la 16 ani) /de schimbare a numelui şi/sau prenumelui ;

4. Documentele ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei;

5. Dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.

Lista actelor normative


Procesul de depunere a petițiilor / plângerilor


Depunerea petițiilor poate fi pe adresa: oficiul: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 124, MD-2005; e-mail: migratie@mai.gov.md

Sancțiuni și penalități


Articolul 30 din Legea nr. 234/2021 prevede răspunderea pentru încălcarea legislației în domeniul serviciilor publice.

Facebook
YouTube
Sari la conținut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.