Acte de identitate

Care sunt actele de identitate ale apatrizilor:
Străinului căruia i-a fost recunoscut statutul de apatrid i se eliberează buletinul de identitate pentru apatrizi și documentul de călătorie.

Ce acte sunt necesare pentru perfectarea buletinului de identitate:

 • actul de identitate, dacă posedă (paşaportul cetăţeanului străin – dacă a fost cetăţean al unui stat; paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), actul de identitate provizoriu, care nu conţine date despre apartenenţa la cetăţenie); 
 • decizia privind recunoaşterea statutului de apatrid;
 • documentele de stare civilă: certificatul de naştere, certificatul de căsătorie şi/sau divorţ, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatele de naştere ale copiilor minori, certificatul de deces al soţului sau soţiei (în cazul decesului acestuia);
 • extrasul de pe actul de căsătorie (se prezintă de persoanele care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ);
 • avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 • documentele ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ prevăzute de prezentul Regulament: acordul notarial autentificat al proprietarului spaţiului locativ, actul de proprietate asupra locuinţei (contract de vînzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor legal etc.), bonul de repartiţie a locuinţei, bonul de repartiţie a spaţiului locativ în cămin, contractul de locaţiune sau sublocaţiune, decizia autorităţilor administraţiei publice locale (preturii, primăriei) cu privire la modificarea contractului de închiriere a încăperii de locuit ca urmare a faptului că în calitate de chiriaş este declarată o altă persoană, hotărârea instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă despre recunoaşterea dreptului persoanei la spaţiul locativ în imobilul respectiv, extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă ce atestă existenţa spaţiului locativ şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti, demersul administraţiei instituţiei de ocrotire şi de protecţie socială, instituţiei medico-sanitare specializate, şcolii-internat, orfelinatului, casei de copii de tip familial, instituţiei penitenciare, unităţii militare, instituţiei de învățământ, inclusiv a celei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Apărării, centrelor de plasament şi a altor instituţii specializate ce dispun de spaţii locative;
 • documentul care atestă grupa sangvină;
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.

Ce acte sunt necesare pentru perfectarea documentului de călătorie:

 • documentul de călătorie, care urmează a fi schimbat;
 • buletinul de identitate, cu excepţia cazurilor de eliberare concomitentă a actelor de identitate;
 • declaraţia de pierdere sau furt a documentului de călătorie;
 • documentele de stare civilă, după caz: certificatul de naştere, certificatul de căsătorie şi/sau divorţ, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatele de naştere ale copiilor minori, certificatul de deces al soţului sau soţiei (în cazul decesului acestuia), extrasul de pe actul de căsătorie (se prezintă de persoanele care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ), avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă.
 • dovada achitării taxelor de stat şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.

Care este termenul de perfectare al actelor de identitate:
detalii despre termenul de perfectare al actelor de identitate le găsiți aici. 

Care este costul perfectării actelor de identitate:
detalii despre costul perfectării actelor de identitate le găsiți aici.