Avizul pentru reîntregirea familiei

Avizul pentru reîntregirea familiei este un act eliberat de autoritatea competentă pentru străini la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în Republica Moldova sau a străinilor având drept de ședere în Republica Moldova în condițiile legii nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova şi care constituie una dintre condițiile de obținere a unei vize de lungă ședere în scop de reîntregire a familiei solicitantului de aviz.

Cererea de acordare a avizului pentru reîntregirea familiei se depune personal de către solicitant.

Autoritatea competentă pentru străini poate elibera aviz pentru reîntregirea familiei:

1) străinului titular al unui drept de şedere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova pentru:

a) soţ ori soţie;

b) copiii minori necăsătoriţi, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;

c) copiii majori necăsătoriți ai titularului dreptului de ședere sau ai soțului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreține singuri din motive medicale;

d) părinții aflaţi la întreţinerea titularului dreptului de şedere sau a soţului ori soţiei acestuia;

e) persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.

 2) Cetățeanului Republicii Moldova pentru:

a) soţ ori soţie

b) partener – străinul necăsătorit care conviețuiește cu cetățeanul Republicii Moldova necăsătorit şi împreună cu care are cel puţin un copil

c) copiii minori, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredințați ambilor soți ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiția ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi

d) copiii majori ai cetăţeanului Republicii Moldova sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale

e) părinții aflați la întreținerea cetăţeanului Republicii Moldova sau a soţului ori soţiei acestuia

f) persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

Pasul 1

Depunere solicitare

Solicitările privind eliberarea Avizului de obţinere a vizei de lungă şedere în scopul reîntregirii familiei se prezentă la Ghişeul Unic de Documentare a Străinilor (GUDS) din cadrul IGM şi la serviciile teritoriale, pe următoarele adrese:

GUDS Centru, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124;

GUDS Nord , mun. Bălți , str. Moscovei, 9.

GUDS Sud, or. Comrat, str. Comsomolului, 22

GUDS Sud, or. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 79.

Pasul 2

Achitarea serviciului

Achitarea serviciului se realizează: -  prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay; - transfer bancar; - Poșta Moldovei.

Pasul 3

Procesarea și examinarea cererii

a. Funcționarul GUDS ale serviciilor regionale oferă consultație cu privire la lista actelor necesare pentru eliberarea Avizului pentru reîntregirea familiei în scopul perfectării vizei de lungă ședere;

b. Funcționarul GUDS vizualizează dosarul și documentele atașate de către solicitant în scopul aprecierii completitudinii și corectitudinii dosarului în conformitate cu cadrul normativ existent;

c. Funcționarul GUDS acordă sprijin la completarea corectă și completă a rubricilor prevăzute de cerere-formular;

d. Verifică existența documentelor necesare, verifică dacă documentul de călătorie al străinului invitat, este recunoscut sau acceptat, de Republica Moldova precum și valabilitatea acestuia;

e. Funcționarul GUDS este în drept să restituie cererea cu actele însoțite solicitantului cu specificarea motivului și în scopul înlăturării neregulilor stabilite sau să prezinte actele ce lipsesc la dosar, pentru a fi prezentat din nou dosarul;

f. La prezentarea dosarului cu atașarea tuturor documentelor necesare, angajatul GUDS, verifică dacă străinul indicat în cerere nu se regăsește în Registrul străinilor din SsIIGM și consultă istoria acestuia;

g. Funcționarul GUDS va introduce datele străinului în SsIIGM;

h. În scopul asigurării deciziei pe caz executorul (funcționarul) efectuează verificarea informației disponibile/necesare IGM privind străinul precum și solicitantul, prin mai diverse baze de date care sunt în gestiunea IGM;

i. Concluziile ce rezultă din analiza documentelor atașate și a rezultatelor verificărilor sus-menționate cu privire la străin și la persoana fizică/juridică care îl invită, se consemnează de către funcționar într-o încheiere, care la rândul ei, în mod obligatoriu, va conține propunerea de aprobare sau de respingere a Avizului cu motivarea de rigoare pe caz.

Pasul 4

Eliberarea avizului

Funcţionarul GUDS eliberează solicitantului avizul, fapt consemnat prin semnătura solicitantului pe versoul cererii.

Odată cu eliberarea avizului, funcţionarul informează reiterat solicitantul despre regimul străinilor pe teritoriul Republicii Moldova şi despre eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării din contul solicitantului avizului, în cazul în care acesta nu părăseşte teritoriul ţării în termenul acordat în viză/permisul de şedere.

Tarifele și termenele prestării serviciului


Timp: 10 Zile lucrătoare. La achitarea: 288 Mdl

Tarifele pentru obținerea avizului la reîntregirea familiei: 10 zile – 88 lei (taxa IGM) + 200 lei ( taxa de stat).

Lista actelor necesare pentru solicitarea avizului pentru obținerea vizei de lungă ședere în scop de reîntregire a familiei pentru membrii de familie ai CETĂȚEANULUI REPUBLICII MOLDOVA


 1. Cerere – formularul pentru acordarea Avizului privind invitarea străinului în scop de reîntregire a familiei, care se completează lizibil și integral cu caractere latine, semnată de solicitant.
 2. Declarație pe propria răspundere că nu se află în poligamie
 3. Copia paginii cu datele de identificare din pașaportul persoanei invitate, al cărui termen de valabilitate este nu mai puțin de 12 luni
 4. Certificatul de căsătorie (transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova), în original și copie.
 5. Certificatul de naștere a copilului, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova, în original și copie.
 6. Buletinul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova, în original și copie.
 7. Documentele ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (extrasul din Registrul bunurilor imobile sau contractul de locațiune, înregistrat conform legislației).
 8. Achitarea taxei de stat și a taxei pentru servicii.

Lista actelor necesare pentru solicitarea avizului pentru obținerea vizei de lungă ședere în scop de reîntregire a familiei pentru membrii de familie ai STRĂINULUI CU DREPT DE ȘEDERE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

 1. Cerere – formularul pentru acordarea Avizului privind invitarea străinului în scop de reîntregire a familiei, care se completează lizibil și integral cu caractere latine, semnată de solicitant.
 2. Declarație pe propria răspundere că nu se află în poligamie.
 3. Copia paginii cu datele de identificare din pașaportul persoanei invitate, al cărui termen de valabilitate este nu mai puțin de 12 luni
 4. Certificatul de căsătorie legalizat/apostilat (în mod stabilit), tradus în limba de stat și autentificat la notar sau la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, în original și copie.
 5. Certificatul de naștere al copilului, tradus în limba de stat și autentificat la notar sau la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, în original și copie.
 6. Permisul de ședere provizoriu/permanent valabil al străinului, care atestă șederea legală pe teritotiul Republicii Moldova, în original și copie.
 7. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (extrasul din Registrul bunurilor imobile sau contractul de locațiune, înregistrat conform legislației).
 8. Dovada mijloacelor de întreținere în cuantumul de cel puțin un salariu mediu lunar pe economie pentru fiecare membru de familie.
 9. Achitarea taxei de stat și a taxei pentru servicii.


NOTĂ:

Actele se depun înainte de expirarea termenului de 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.

Procesul de depunere a petițiilor / plângerilor


Depunerea petițiilor poate fi pe adresa: oficiul: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 124, MD-2005; e-mail: migratie@mai.gov.md

Sancțiuni și penalități


Articolul 30 din Legea nr. 234/2021 prevede răspunderea pentru încălcarea legislației în domeniul serviciilor publice.

Facebook
YouTube
Sari la conținut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.