Invitația pentru cetățenii străini

Invitația este un document oficial, pe care autoritatea competentă pentru străini o eliberează la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova sau a persoanei juridice, în condițiile prevăzute de lege, și care constituie una dintre condițiile de obținere a vizei Republicii Moldova de către anumite categorii de străini.

Invitația este un document de strictă evidență, unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi este valabilă 90 de zile de la data perfectării, înscrierile fiind lizibile şi fără corectări.

Solicitările privind eliberarea invitațiilor se depun la ghișeele de documentare a străinilor din cadrul direcțiilor regionale ale Inspectoratului General pentru Migrație.

Invitația este eliberată în scop de: misiune, turism, vizită, afaceri, transport, activități sportive, activități independente, prestarea serviciilor contractuale, tratament medical de scurtă durată; activități culturale, științifice, umanitare, religioase și/sau alte activități ce nu contravin legislației Republicii Moldova – în condițiile justificării prezenței în Republica Moldova; desfășurarea activității de întreprinzător; angajare la muncă; studii; reîntregirea familiei; activități umanitare sau religioase; activități diplomatice și de serviciu; tratament medical de lungă durată; activități în domeniul tehnologiei informației; transferul temporar al personalului în cadrul aceleași persoane juridice; activități de stagiu.

Străinii pot depune cererea de eliberare a vizei la una din misiune diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare, sau prin intermediul portalului viza electronică – https://evisa.gov.md.

La depunerea cererii sau a demersului de eliberare a invitaţiei, persoana care invită este informată despre regimul străinilor pe teritoriul Republicii Moldova şi semnează o declaraţie referitor la obligaţia sa de a suporta cheltuielile legate de şedere şi de eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării în cazul în care acesta nu părăseşte teritoriul ţării în termenul acordat în viză.

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

Pasul 1

Depunerea solicitării

Solicitările privind eliberarea invitațiilor se depun la Ghișeul unic de documentare a străinilor din cadrul Inspectoratul General pentru Migrație și la serviciile teritoriale:

  • Ghișeul Unic de Documentare a Străinilor, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124
  • Serviciul regional Nord de documentare a străinilor, mun. Bălți , str. Moscovei, 9
  • Serviciul regional Sud de documentare a străinilor, or. Comrat, str. Komsomolului, 22
  • Serviciul regional Sud de documentare a străinilor, or. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 79.

Pasul 2

Examinarea solicitării și a pachetului de documente anexat

Funcţionarul autorităţii competente pentru străini recepţionează cererea, verifică plenitudinea şi corectitudinea actelor prezentate, introduce datele în Subsistemul informaţional al autorităţii competente pentru străini, verifică datele persoanei invitate pe evidenţele autorităţii, precum şi ale altor autorităţi în scopul constatării îndeplinirii condiţiilor legale privind intrarea străinului în Republica Moldova.

Cererile de eliberare a invitaţiilor se soluţionează în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau a demersului, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al invitatului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate sau de decesul acesteia - în termen de o zi lucrătoare.

La cererea solicitantului, cererea sau demersul pot fi soluţionate în termen de una, trei sau cinci zile lucrătoare. În cazuri temeinic justificate, cînd este necesară o examinare mai aprofundată a cererii/demersului, termenul poate fi prelungit cu 10 zile calendaristice.

 a.    Cererea/Demersul cu privire la prelungire a vizei și documentele atașate se depune la subdiviziunile teritoriale ale IGM al MAI (nord/centru/sud) pe raza căreia solicitantul, persoana fizică, are domiciliul/reședința, respectiv sediul /oficiul în cazul persoanelor juridice;

b.   Funcționarul GUDS oferă consultație cu privire la lista actelor necesare pentru eliberarea invitației în scopul perfectării vizei de intrare în Republica Moldova;

c.    Funcționarul GUDS vizualizează dosarul și documentele atașate de către solicitant în scopul aprecierii completitudinii și corectitudinii dosarului în conformitate cu cadrul normativ existent;

d.   Verifică corectitudinea completării formularului de cerere/demersului;

e.    Funcționarul GUDS acordă sprijin la completarea corectă și completă a rubricilor prevăzute de cerere/demers-formular;

f.    Verifică existența documentelor corespunzătoare scopului vizei, verifică dacă documentul de călătorie al străinului, este recunoscut sau acceptat, de Republica Moldova precum și valabilitatea acestuia;

g.   Funcționarul GUDS este în drept să întoarcă dosarul solicitantului cu indicarea motivului întoarcerii, în scopul completării și/sau înlăturării neregulilor stabilite pentru prezentarea repetată a dosarului;

h.   La prezentarea dosarului cu atașarea tuturor documentelor necesare, angajatul GUDS, verifică dacă străinul indicat în cerere nu se regăsește în Registrul străinilor din SsIGM și consultă istoria acestuia;

i.     Funcționarul GUDS va introduce datele străinului în SsIIGM;

j.     În scopul asigurării deciziei pe caz executorul (funcționarul) efectuează verificarea informației disponibile/necesare IGM privind străinul precum și solicitantul, prin mai diverse baze de date care sunt în gestiunea IGM;

Concluziile ce rezultă din analiza documentelor atașate și a rezultatelor verificărilor sus-menționate cu privire la străin și la persoana fizică/juridică care îl invită, se consemnează de către funcționar într-o încheiere, care la rândul ei, în mod obligatoriu, va conține propunerea de aprobare sau de respingere a invitației, cu motivarea de rigoare pe caz.

Pasul 3

Achitarea serviciului

Serviciul poate fi achitat: -  prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay; - transfer bancar; - Poșta Moldovei.

Pasul 4

Eliberarea invitației

Funcţionarul GUDS al serviciilor regionale eliberează solicitantului sau reprezentantului acestuia invitația la Ghișeul Unic de Deservire a Străinilor, fapt consemnat prin semnătura solicitantului pe versoul cererii/demersului, cu dovada achitării deferenţei taxei pentru servicii în dependenţă de termenul de examinare a cererii/demersului, (după caz). De asemenea, pe verso – ul cererii sau demersului se indică numărul invitaţiei şi data eliberării acesteia. Odată cu eliberarea invitaţiei, funcţionarul informează reiterat solicitantul despre valabilitatea invitației, despre regimul străinilor pe teritoriul Republicii Moldova şi de eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării din contul solicitantului invitaţiei, în cazul în care acesta nu părăseşte teritoriul ţării în termenul acordat în viză. Faptul perfectării invitaţiei se consemnează în Subsistemul informaţional automatizat al Inspectoratului General pentru Migrație

Tarifele și termenele prestării serviciului


Timp: 10 Zile lucrătoare

Cererile de eliberare a invitațiilor se soluționează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau demersului. În cazul în care călătoria ține de tratamentul urgent al invitatului, de starea gravă a sănătății unei rude apropiate sau de decesul acesteia - în decursul unei zile lucrătoare.

La cererea solicitantului, cererea sau demersul pot fi soluționate în termen de 1, 3 sau 5 zile lucrătoare.

În cazuri temeinic justificate, când este necesară o examinare mai aprofundată a cererii/demersului, termenul poate fi prelungit cu 10 zile calendaristice.

Nu se aprobă, timp de 2 ani, o nouă invitație depusă de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă cel puțin una dintre persoanele invitate anterior de către acesta nu a părăsit teritoriul țării în termenul de valabilitate al vizei.

Străinul poate solicita acordarea vizei în termen de 90 de zile de la data aprobării invitației.

Decizia privind refuzul eliberării invitației se comunică solicitantului în scris în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării și poate fi contestată în instanța de contencios administrativ.

Tarifele pentru obținerea invitației:

  • 10 zile lucrătoare - 60 lei (taxa IGM) + 200 lei (taxa de stat)
  • 5 zile lucrătoare - 120 lei (taxa IGM) + 200 lei (taxa de stat)
  • 3 zile lucrătoare - 180 lei (taxa IGM) + 200 lei (taxa de stat)

PERSOANE FIZICE


Lista actelor necesare pentru obținerea invitației din partea PERSOANEI FIZICE:

1.Cerere - formularul privind eliberarea invitaţiei se completează vizibil şi integral cu caractere latine, semnată

de solicitant.

2. Declaraţie scrisă în formă liberă – privind scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova, semnată de solicitant.

3.Copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului, al cărui termen de valabilitate este nu mai puţin de şase luni.

4.Copia vizelor anterioare obţinute pentru Republica Moldova şi/sau alte state.

5.Dovada existenţei mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 30 euro/zi pe perioada şedere pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi pentru întoarcere în ţara de domiciul, dar nu mai puţin de 300 euro, din partea solicitantului sau a persoanei invitate.

6. Buletinului de identitate/permisul de şedere al persoanei care invită, în original şi copie.

7.Achitarea taxei de stat şi a serviciilor prestate.

Pe lângă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul

călătoriei:

a. Informaţii concrete referitor la relaţia dintre solicitant şi persoana invitată. În cazul invitării rudelor, justificarea relaţiilor de rudenie:

  • certificatul de naştere al solicitantului şi/sau a străinului, în original şi copie
  • certificatul de căsătorie, în original şi copie
  • certificatul de naştere al copilului comun, în original şi copie.

b. Certificatul medical care confirmă starea sănătăţii unei rude apropiate.

c. Paşaportul solicitantului, cu viza de intrare – ieşire/permisul de şedere pe teritoriul ţării unde s-au cunoscut cu persoana invitată, în original şi copie.

d.Copia vizei sau a permisului de şedere al străinului din ţara de domiciliu, cu excepţia cazului în care îşi are domiciliul în altă ţară, decât cea a cărui este cetăţean.

PERSOANE JURIDICE

Lista actelor necesare pentru obținerea invitației din partea PERSOANEI JURIDICE:

1.    Demers – formularul privind eliberarea invitaţiei, se completează lizibil cu caractere latine, semnat de administrator, cu aplicarea ştampilei umede

2.    Demers de solicitare/motivare scris în formă liberă – privind eliberarea invitaţiei indicând scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova a persoanei invitate, cu număr de înregistrare, datat şi semnat de administrator, cu aplicarea ştampilei umede.

3.    Copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului, al cărui termen de valabilitate este nu mai puţin de şase luni. Copia vizelor anterioare obţinute pentru alte state, inclusiv pentru UE.

4.    Dovada existenţei mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 30 euro/zi pe perioada şedere pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi pentru întoarcere în ţara de domiciul, dar nu mai puţin de 300 euro, din partea solicitantului sau a persoanei invitate.

Acte adiționale:

5.    Procura – în cazul depunerii demersului de către un angajat împuternicit de către administrator, la care se anexează buletinul de identitate/permisul de şedere valabil al acestuia, în original şi copie.

6.    Pe lângă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei:

a)    copia confirmării dreptului de admitere la studii eliberată de Ministerul Educaţiei, după caz, sau acceptul instituției de învățământ;

b)    certificatul de cazier judiciar, tradus și legalizat/apostilat (după caz) de autoritățile statului a cărui cetățenie străinul o deține, în cazul străinilor ce vin la studii;

c)    confirmarea funcţiei persoanei invitate.

d)    confirmarea existenţii relaţiilor de afaceri (contracte, comenzi), în original şi copii.

e)    confirmare din partea hotelului despre achitarea completă, această confirmare trebuie să fie emisă de către hotel şi să conţină datele de contact. Dacă persoana a apelat la o agenţie de turism, se prezintă, de asemenea, voucher –ul în original şi copie şi contractul cu agenţia de turism. Descrierea pe o foaie separată a programului turistic: traseu, scop, date şi localităţi.

f)     invitaţie cu scopul participării la conferinţă, seminar, cursuri, competiţii sportive, evenimente culturale care va cuprinde denumirea, locul,

timpul evenimentului în original şi copie.

g)    copia vizei sau a permisului de şedere al cetăţeanului străin din ţara de domiciliu, în cazul în care îşi are domiciliul în altă ţară decât cea a cărei cetăţean este.

NOTĂ:

Dreptul de a invita străini îl au persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege şi

persoanele fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova, care au atins vârsta de 18 ani, au capacitate de exerciţiu deplină, cu excepţia străinilor sosiţi la studii sau la tratament.

Procesul de depunere a petițiilor / plângerilor


Depunerea petițiilor poate fi pe adresa: oficiul: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 124, MD-2005; e-mail:

migratie@mai.gov.md

Sancțiuni și penalități


-

Facebook
YouTube
Sari la conținut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.