Asistență socială

Ce este asistența socială:
Asistență socială reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru satisfacerea necesităţilor sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire a unor situaţii de dificultate, precum şi de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale, inclusiv acordare de prestații sociale. 
Prestaţiile sociale se acordă sub formă de compensaţii, alocaţii, indemnizaţii, ajutor social, material şi de altă natură.

Cine are dreptul la asistență socială: 

 • copiii şi tinerii ale căror sănătate, dezvoltare şi integritate fizică, psihică sau morală sunt prejudiciate în mediul în care locuiesc; 
 • familiile care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător obligaţiile privind îngrijirea, întreţinerea şi educarea copiilor; 
 • familiile fără venituri sau cu venituri mici; 
 • familiile afectate de violenţa intrafamilială;
 • persoanele fără familie, care nu se pot gospodări singure, care necesită îngrijire şi supraveghere sau sînt incapabile să facă faţă nevoilor socio-medicale; 
 • familiile cu trei şi mai mulţi copii; 
 • familiile monoparentale cu copii; 
 • persoanele vârstnice; 
 • persoanele cu dizabilități; 
 • alte persoane şi familii aflate în dificultate. 

și care fac parte din una din categoriile de mai jos:

 • sunt titulari ai dreptului de ședere provizorie în scop de: reîntregire a familiei; muncă; studii; activități umanitare sau religioase; 
 • sunt titulari ai dreptului de ședere permanentă;
 • li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova;

Străinii au acces la sistemul național de asistență socială în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova. Asistența socială intervine atunci când o persoană se află într-o situație de dificultate și necesită suport.    

Cum se stabileşte dreptul la asistenţa socială:
Dreptul la asistenţă socială se stabileşte în temeiul evaluării necesităţilor persoanei, confirmate prin ancheta socială şi prin alte acte constatatoare în condițiile legii în vigoare. Pentru mai multă informație  vă rugăm să accesați următorul pagina web Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Beneficiarul de asistenţă socială este obligat să comunice în scris autorităţii care i-a stabilit acest drept despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului. 

Unde trebuie să vă adresați:

în mun. Chișinău:

 • Direcţia Generală mun. Chişinău, str. Bucureşti 53, tel. (022) 22-34-59;
 • Direcţia Asistenţă Socială Botanica, str. Titulescu 47, tel. (022) 52-71-71;
 • Direcţia Asistenţă Socială Buiucani, str. Alba Iulia 5, tel. (022) 75-15-01;
 • Direcţia Asistenţă Socială Centru, str. Mihai Eminescu 29, tel. (022) 22-32-49;
 • Direcţia Asistenţă Socială Ciocana, bd. Mircea cel Bătrîn 5/2, tel. (022) 33-85-43;
 • Direcţia Asistenţă Socială Rîşcani, bd. Grigore Vieru 21, tel. (022) 21-38-76;

în teritoriu:

 • la asistentul social din primăria localității sau Direcția asistență socială și protecția familiei din unitatea administrativ-teritorială.