Acte de identitate

Act de identitate - act de identitate oficial, eliberat de autoritatea competentă pentru străini în conformitate cu prevederile legii, care atestă identitatea si statutul juridic al străinului, și după caz, domiciliul sau reședința titularului.
Permisul de sedere provizorie - IR se eliberează străinului, caruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de ședere provizorie, pe perioada de valabilitate a dreptului de ședere în Republica Moldova a titularului, dar care nu poate depăși termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului străin sau documentului de călătorie valabil, emis de statul, unde persoana își are stabilit domiciliul.
Permisul de şedere permanentă - CR se eliberează străinului, cu excepţia apatrizilor, căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanentă, pe perioada valabilităţii paşaportului cetăţeanului străin şi se reînnoieşte succesiv;
Permis de ședere provizorie pentru apatrizi - IC  asigură dreptul de şedere legală a apatrizilor şi evidența acestora pe teritoriul Republicii Moldova.
Buletinul de identitate pentru apatrizi - CC se eliberează apatridului căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanentă sau i s-a recunoscut acest statut.
Documentul de călătorie pentru apatrizi - PC face dovada identităţii şi a calităţii de apatrid cu drept de şedere în Republica Moldova a titularului şi îi dă dreptul de a ieşi şi de a intra în ţară prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional de călători.

Dreptul de ședere provizorie poate fi acordat:
- pentru imigrare la muncă; 
- pentru studii; 
- pentru reîntregirea familiei; 
- pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase;
- pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare; 
- pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane;
- pentru protecţia victimei violenţei în familie;
- pentru alte scopuri, în care activitatea străinului nu contravine legislaţiei Republicii Moldova sau prezenţa lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesară în interes public sau  de securitate naţională;
- pentru activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei;   
- investitorilor străini;
- persoanelor cu funcţii de conducere;   
- specialiştilor;  
- stagiarilor absolvenți de studii superioare.

Lista actelor privind documentarea cu permis de ședere provizorie în scop de muncă lucrătorului imigrant, asociatului/acționarului, persoanelor cu funcție de conducere, activități umanitare/ religioase/voluntariat:
1. Pașaportul național;
2. Permis de ședere (la documentarea repetată);
3. Dovada spaţiului de locuit (actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței).
Atentie! Actele se prezintă în original cu anexarea copiilor.
 
Lista actelor privind documentarea cu permis de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetățean al RM, cu cetățean străin sau alte cazuri justificate:
1. Pașaportul național;
2. Permis de ședere (la documentarea repetată);
3. Certificatul de căsătorie /divorț /deces;
4. Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
5. Certificatele de naștere a copiilor minori (pîna la 18 ani).
6. Dovada spaţiului de locuit (actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței).
Atentie! Actele se prezintă în original cu anexarea copiilor.

Lista actelor privind documenarea cu permis de ședere provizorie pentru studii:

1. Pașaportul național;
2. Permis de ședere (la documentarea repetată);
3. Demersul  instituției de învățămînt;
4. Dovada spaţiului de locuit (actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței, ordinul de repartiţie/bonul de cazare în cămin).
Atentie! Actele se prezintă în original cu anexarea copiilor.
 
Lista actelor privind documentarea cu permis de ședere permanentă:
1. Pașaportul national;
2. Permis de ședere (la documentarea repetată);
3. Certificatul de căsătorie /divorț /deces;
4. Buletinul de identite soțului /soției;
5. Certificatele de naștere a copiilor minori (pînă la 18 ani);
6. Dovada spațiului de locuit ( în cazul schimbării domiciliu).
Atentie! Actele se prezintă în original cu anexarea copiilor.

Permisul de ședere provizorie -IR

  

Permisul de ședere permanentă -CR

 

 

 

Permis de ședere provizorie pentru apatrizi -IC

  

 

Etichete: