Documente necesare

Documente necesare:  

 • Acte de identitate
 • Acte de stare civilă
 • Document ce confirmă adresa de domiciliu/reședință temporară în Republica Moldova

Acte de identitate:  

 • Pentru cetățeni ucraineni:
 • actul de identitate național (buletinul / card de identitate, pașaport intern, pașaport pentru călătorii), inclusiv cu termenul de valabilitate expirat;
 • certificat de identitate a cetățeanului Ucrainei, eliberat de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova.
 • Pentru cetățeni ucraineni minori:
 • certificatul de naștere/certificatul ce atestă nașterea copilului eliberat de instituția medicală;
 • actul de identitate național (buletinul / card de identitate, pașaport intern, pașaport pentru călătorii), inclusiv cu termenul de valabilitate expirat;
 • certificat de identitate a cetățeanului Ucrainei, eliberat de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova.
 • Pentru membrii de familie ai beneficiarului, după caz:
 • actul de identitate național valabil;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori;
 • actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea adopției, tutelei ori curatelei;
 • carnetul de pensionar.
 • Pentru apatrizi și resortisanți ai țărilor terțe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecție internațională sau de o protecție națională echivalentă în Ucraina înainte de 24 februarie 2022:
 • act de identitate valabil, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat după 24 februarie 2022, eliberat în conformitate cu dreptul ucrainean care atestă statutul și reședința legală în Ucraina înainte de 24 februarie 2022.

Acte ce confirmă adresa de reședință în Republica Moldova:

 • declarația  de primire în spațiul locativ de către proprietarul sau coproprietarii locuinței – persoană fizică; (modelul se anexează)
 • demersul de primire în spațiul locativ de către proprietarul sau coproprietarii locuinței – persoană juridică;
 • actul de proprietate asupra locuinţei, încheiat în condiţii de validitate prevăzute de lege şi înregistrat la organul cadastral;
 • bonul de repartiţie a locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare în condițiile prevederilor legale, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) după data de 29 noiembrie 2015, sau, după caz, reconfirmat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) dacă a fost eliberat pînă la data de 29 noiembrie 2015, ori documentul justificativ eliberat de autoritatea administrației publice locale (primărie) prin care se stabilește dreptul de folosință asupra locuinței proprietate publică, pasibilă de privatizare;
 • contractul de locațiune, încheiat în condiţiile capitolului VIII din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuinţe, între beneficiarul de loc în cămin şi locator. În cazul cazării elevilor în căminele din subordinea instituţiilor de învățământ de stat – o copie a deciziei instituţiei de învăţămînt în a cărei gestiune se află căminul şi ordinul privind repartizarea locuinţei;
 • contractul de locaţiune sau sublocaţiune, încheiat în condițiile capitolului VIII din Legea nr.75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe;
 • contractul de leasing încheiat în condițiile prevederilor legale;
 • contractul de comodat încheiat în condițiile prevederilor legale;
 • hotărîrea instanţei judecătoreşti definitivă despre recunoaşterea dreptului de folosință asupra locuinței;
 • extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă ce atestă înregistrarea locuinței şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti;
 • demersul administraţiei instituţiei de asistență socială, instituţiei medico-sanitare specializate, serviciului de plasament de tip familial sau de tip rezidențial, instituţiei penitenciare, unităţii militare, instituţiei de învăţămînt, inclusiv a celei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Apărării, centrelor de plasament, precum şi a altor instituţii specializate ce dispun de încăperi locuibile, în cazul în care pentru instalarea persoanelor nu este obligatorie încheierea contractului de locațiune.