Dreptul de ședere permanentă

Cine poate solicita:

  • străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie (3 ani în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova sau 5 ani – din alte categorii), excepție făcând străinii înmatriculaţi la studii, persoanele cu funcţii de conducere din cadrul unei persoane juridice cu activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei şi specialiştii în domeniul tehnologiei informaţiei, lucrătorii detaşaţi, străinii angajaţi în proiecte investiţionale de importanţă naţională, lucrătorii rezidenţilor zonelor economice libere, străinii angajaţi în proiecte de asistenţă externă, străinii antrenaţi în activităţi umanitare şi de voluntariat..

              Condițiile pentru acordarea dreptului de ședere permanentă:
   - deţinerea permisului de şedere provizorie fie beneficiază de dreptul la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere ;
   - dispunerea de spaţiu de locuit;
   - vorbirea limbii de stat la un nivel satisfăcător (certificat de cunoaştere a limbii de stat eliberat de Ministerul Educației);
   - în ultimii 3 ani nu a avut antecedente penale.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere permanentă (original și copie) - Străin căsătorit cu cetăţean RM:

2. Originalul şi copia  paşaportului naţional; 
3. Originalul şi copia permisului de şedere;
4. Originalul şi copia certificatului de căsătorie;
5. Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
6. Originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;
7. Originalul certificatului ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau un act de studii eliberat de o instituţie de învăţămînt cu predare în limba română, cu excepţia beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă;
8. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
9. Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
10. Originalul și copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
11. 1 foto color 3x4.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere permanentă (original și copie)
- Străin din alte categorii:
1.    Cererea de forma stabilită;
2.    Originalul şi copia a paşaportului naţional; 
3.    Originalul şi copia permisului de şedere;
4.    Originalul şi copia documentelor de constituire a întreprinderii (extrasul recent din Registrul de Stat al persoanelor juridice, licenţa privind genul de activitate);
5.    Originalul certificatului ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau un act de studii eliberat de o instituţie de învăţămînt cu predare în limba română, cu excepţia beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă;
6.    Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
7.    Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
8.    Originalul și copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
9.    Originalul și copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
10.    Confirmarea contribuţiilor sociale, salariale şi fiscale în ultimii 5 ani de activitate desfăşurată în Republica Moldova.
11.    1 foto color 3x4. 
 
 NOTĂ
1)    Actele se depun cu 90 de zile înainte de expirarea permisului de şedere.
2)    Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ.

 
Unde puteți depune actele: 

mun. Chișinău
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, et. 2
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel: 022-265-134; 022-265-135; 022-265-132; 022-820-007

mun. Bălţi
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: str. Moscova, 9, 
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel. 0231-59-004

mun.. Comrat
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: str. Comsomolului, 22,  
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel:  078747796, 0-298-278-84, 0-298-283-38

mun. Cahul
Ghişeul unic de documentare a străinilor
str. Ioan Vodă cel Cumplit 79, 
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00

Costul serviciului: vezi aici