Eliberarea invitatiei

Invitaţia este un document oficial pe care BMA al MAI o eliberează la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova sau a persoanei juridice, în condiţiile prevăzute de lege, şi care constituie una dintre condiţiile de obţinere a vizei Republicii Moldova de către anumite categorii de străini.

Este un document de strictă evidenţă, unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi este valabilă 90 de zile de la data perfectării, înscrierile fiind lizibile şi fără corectări.

Cererile de eliberare a invitaţiilor se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau demersului, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al invitatului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate sau de decesul acesteia – în decursul unei zile lucrătoare. În cazuri temeinic justificate, cînd este necesară o examinare mai aprofundată a cererii, termenul poate fi prelungit cu 10 zile lucrătoare.

Nu se aprobă, timp de 2 ani, o nouă invitaţie depusă de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă cel puțin una dintre persoanele invitate anterior de către acesta nu a părăsit teritoriul ţării în termenul de valabilitate al vizei.

Străinul poate solicita acordarea vizei în termen de 90 de zile de la data aprobării invitaţiei. Viza se acordă la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare, sau strainul poate aplica la viza online aplicând pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene: https://www.evisa.gov.md/

Decizia privind refuzul eliberării invitaţiei se comunică solicitantului în scris în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării şi poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ.

       Sunt exceptaţi de la procedura invitaţiei următoarele categorii de străini:
    a) minorul al cărui părinte, cetăţean străin, se află în posesia unui permis de şedere în Republica Moldova sau buletin de identitate pentru apatrizi, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;
    b) străinii care solicită viză de tranzit şi viză de tranzit aeroportuar cu condiţia respectării prevederii Legii

    c) cetăţenii statelor cu care Republica Moldova a încheiat tratate internaţionale în acest sens sau apatrizii cu domiciliul în aceste state;
    d) minorul al cărui părinte este cetăţean străin căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova;
    e) străinii titulari ai unui permis de şedere sau ai unei vize valabile (cu excepţia vizei de tranzit), eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
    f) apatrizii care fac dovada naşterii pe teritoriul Republicii Moldova sau al R.S.S.M.
    g) străinii invitaţi de Guvern sau de autorităţile administraţiei publice centrale;   

    h) străinii titulari de paşapoarte diplomatice şi de paşapoarte de serviciu;
    i) soţul/soţia, copiii şi părinţii străinului beneficiar de protecţie internațională.

     Cine are dreptul de a invita străini:

 • persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege şi persoanele fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova, care au atins vârsta de 18 ani, au capacitate de exerciţiu deplină;
 • nu au dreptul de a invita străini în Republica Moldova, străinii documentați cu permis de ședere în scop de studii sau la tratament.

Documente necesare pentru obţinerea invitaţiei din partea PERSOANEI FIZICE:

 1. cererea tip privind eliberarea invitaţiei completată la calculator, semnată de solicitant; 
 2. declaraţia scrisă în formă liberă – privind scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova, semnată de solicitant; 
 3. copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului, al cărui termen de valabilitate este nu mai puţin de şase luni, copiile vizelor anterioare obţinute pentru Republica Moldova şi/sau alte state; 
 4. dovada existenţei mijloacelor de întreţinere (30 euro/zi) pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro, sau echivalentul în altă valută străină, în cazul unei şederi mai scurte de 10 zile, din partea solicitantului sau a persoanei invitate;
 5. buletinul de identitate/permisul de şedere valabil a persoanei care invită, în original şi copie;
 6. achitarea taxei de stat şi a serviciilor prestate.
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adițional actelor de mai sus, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei:

 1. informaţii concrete referitor la relaţia dintre solicitant şi persoana invitată. În cazul invitării rudelor, justificarea relaţiilor de rudenie:
  • certificatul de naştere a solicitantului şi/sau a străinului, în original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în original şi copie;
  • certificatul de naştere al copilului comun, în original şi copie;
 2. certificatul medical care confirmă starea sănătăţii unei rude apropiate;
 3. paşaportul solicitantului, cu viza de intrare – ieşire/permisul de şedere pe teritoriul ţării unde s-au cunoscut cu persoana invitată, în original şi copie; 
 4. copia vizei sau a permisului de şedere a străinului din ţara de domiciliu, cu excepţia cazului în care îşi are domiciliul în altă ţară decât cea a cărei cetăţean este.

 

 

 

 

 

 

Documente necesare pentru obţinerea invitaţiei din partea PERSOANEI JURIDICE:

 1. Demers tip privind eliberarea invitaţiei, se completează lizibil cu caractere latine, semnat de administrator, cu aplicarea ştampilei umede;
 2. Demers de solicitare/motivare, scris în formă liberă – privind eliberarea invitaţiei indicând scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova a persoanei invitate, cu număr de înregistrare, datat şi semnat de administrator, cu aplicarea ştampilei umede;
 3. Copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului, al cărui termen de valabilitate este nu mai puţin de şase luni.
 4. Copiile vizelor anterioare, obţinute pentru  alte state, inclusiv pentru State membre a UE;
 5. Dovada existenţei mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă şedere pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi pentru întoarcere în ţara de domiciliul, dar nu mai puţin de 300 euro, din partea solicitantului sau a persoanei invitate;
 6. Procura – în cazul depunerii demersului de către un angajat împuternicit de către administrator, la care se anexează buletinul de identitate/permisul de şedere valabil al acestuia, în original şi copie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adițional actelor de mai sus, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei:
 1. copia confirmării dreptului de admitere la studii eliberată de Ministerul Educaţiei, după caz, sau acceptul la studii din partea instituției de invățămînt; 
 2. confirmarea funcţiei persoanei invitate; 
 3. confirmarea existenţii relaţiilor de afaceri (contracte, comenzi), în original şi copii; 
 4. confirmarea din partea hotelului despre achitarea completă, această confirmare trebuie să fie emisă de către hotel şi să conţină datele de contact. Dacă persoana a apelat la o agenţie de turism se prezintă de asemenea voucher – ul în original şi copie şi contractul cu agenţia de turism. Descrierea pe o foaie separată a programului turistic: traseu, scop, date şi localităţi; 
 5. invitaţia de participare la conferinţă, seminar, cursuri, competiţii sportive, evenimente culturale care va cuprinde denumirea, locul, timpul evenimentului în original şi copie; 
 6. copia vizei sau a permisului de şedere a cetăţeanului străin din ţara de domiciliu, în cazul în care îşi are domiciliul în altă ţară decât cea a cărui este cetăţean.