Solicitarea azilului

Cine poate solicita azil:
orice cetățean străin sau apatrid care își manifestă voința de a solicita o formă de protecție.

Cererea de azil

Unde puteți  depune cererea de azil:

 • direcţia refugiaţi a Biroului migrație și azil;  poliția de frontieră;  
 • organele de poliţie;  
 • structurile Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei sau subdiviziunile de detenţie provizorie din cadrul organelor de drept;
 • în cazul cererilor de azil politic, la Aparatul Președintelui Republicii Moldova, adresată direct Președintelui Republicii Moldova.

Când poate fi depusă cererea de azil:

 • imediat ce s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei de stat;
 • dacă în ţara de origine a străinului cu drept de şedere în Republica Moldova au survenit evenimente care îl determină să ceară protecţie;
 • imediat ce a intrat  pe teritoriul Republicii Moldova. 

Când poate fi depusă o nouă cerere de azil:

 • în cazul existenţei unei decizii irevocabile, emisă de autorităţile competente, sau a unei dispoziţii privind încetarea examinării dosarului; 
 • au apărut circumstanţe noi, care nu au putut fi prezentate de solicitantul de azil în procedura anterioară; 
 • au survenit transformări de ordin politic, militar, legislativ sau social în ţara de origine, care pun în pericol viaţa sau libertatea solicitantului de azil.

Principiul confidențialității:

în conformitate cu legislația în vigoare, autoritatea competentă nu divulgă, autorului presupus al persecuţiei la care a fost supus solicitantul de azil, informaţiile cu privire la cererea individuală de azil sau faptul că a fost depusă o cerere. De asemenea, autoritatea competentă nu obţine informaţii de la autorul presupus al persecuţiei astfel încât să-i poată divulga faptul că solicitantul a depus cerere lucru care ar periclita integritatea fizică a solicitantului şi a persoanelor aflate la întreţinerea lui, libertatea şi siguranţa membrilor lui de familie care se află în ţara de origine.

Principiul nediscriminării:

prevederile legislaţiei naţionale se aplică solicitanţilor de azil şi beneficiarilor unei forme de protecţie indiferent de rasă, cetăţenie, etnie, limbă, religie, apartenenţă politică, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă.

Principiul nereturnării:

nici un solicitant de azil nu va fi expulzat sau returnat de la frontieră ori de pe teritoriul Republicii Moldova;
nici un beneficiar al unei forme de protecţie nu poate fi returnat sau expulzat într-o ţară ori în teritoriu unde ar putea exista o ameninţare a vieţii sau a libertăţii lui sau în care ar putea fi supus torturii, tratamentelor inumane sau degradante. 

Accesul pe teritoriul Republicii Moldova:

autorităţile competente asigură accesul pe teritoriul Republicii Moldova oricărui străin aflat la frontieră, din momentul manifestării dorinței de a primi protecție în Republica Moldova, exprimată în scris sau oral.

Important!

 • Cererea se va depune personal de către solicitant;
 • Nu se admit cererile de azil depuse în afara teritoriului Republicii Moldova; 
 • Autorităţile competente nu pot refuza primirea cererii de azil pe motiv că a fost depusă tardiv; 
 • Nu se admit cererile de azil colective; 
 • În cazul minorului neînsoţit, cererea de azil se depune de reprezentantul lui legal;
 • În cazul persoanei lipsite de discernământ, cererea de azil se depune de tutorele sau de curatorul acestuia, după numirea lui; 
 • În cazul în care solicitantul nu ştie să scrie, funcţionarul care primeşte cererea completează cererea potrivit declaraţiei orale a solicitantului, după care aceasta urmează să fie semnată de solicitant, funcţionar şi interpret.
 • În cazul în care solicitantul nu poate semna, se aplică amprenta lui digitală; solicitanţii de azil nu vor fi sancţionaţi pentru intrare sau şedere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova.
Interviul

Intervievarea solicitantului de azil:

 • înainte de emiterea unei decizii privind cererea de azil, solicitantului de azil i se dă posibilitatea de a susţine un interviu cu privire la cererea sa;
 • interviul este efectuat cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 21 de zile de la data depunerii cererii. În cazul în care este necesară o cercetare suplimentară a informaţiilor din ţara de origine, precum şi a altor circumstanţe pertinente referitoare la cererea de azil, termenul poate fi prelungit cu 21 de zile;
 • interviul are loc în condiţii de confidenţialitate;
 • interviul este efectuat de către un consilier de eligibilitate care este obligat să asigure organizarea şi buna desfăşurare a intervievării; 
 • interviul se va desfăşura în limba pe care solicitantul o alege. Acolo unde se presupune în mod rezonabil că solicitantul cunoaşte o altă limbă, interviul se poate desfăşura în limba respectivă; 
 • în cadrul interviului vor fi explicate drepturile și obligațiile solicitanților de azil;
 • În cazul minorilor neînsoțiți, solicitanți de azil, interviul se va desfășura în prezența reprezentantului său legal;
 • în cazul persoanelor fără discernământ, interviul se va desfășura în prezența tutorelui sau a curatorului său.
 • În cazul victimelor ale torturii sau alte tratamente inumane sau degradante, la interviu poate asista un psiholog sau medicul de specialitate
 • solicitantul de azil poate fi intervievat în prezenţa unui avocat sau reprezentant al UNHCR.  

De ce este nevoie de interviu:
pentru a stabili condițiile de acordare a unei forme de protecție prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova. În cadrul interviului solicitantul de azil este obligat să spună adevărul precum și să ofere toate elementele, probele în legătura cu declarațiile sale prind temerea sa. 

Durata unui interviu:
Nu există o durată standard a timpului în care se desfășoară un interviu. Acesta  variază de la caz la caz (în medie 3 ore). Dacă pe parcursul interviului este nevoie de o pauză, solicitantul de azil o poate solicita oricând.

Decizia privind acordarea/neacordarea azilului

Ce este decizia privind  cererea de azil:
Argumentarea de fapt și de drept privind cererea de azil a solicitantului. Aceasta este comunicată solicitantului personal de către consilierul de eligibilitate. Decizia conține informația privind căile de atac/contestare, în conformitate cu prevederile contenciosului administrativ, precum și informația privind reprezentarea legală din oficiu în faza judiciară. Autoritatea emitentă asigură traducerea gratuită a deciziei. 

Cine ia decizia privind cererea de azil:
Direcția refugiați din cadrul Biroului migrație și azil.
În cazul cererilor de azil politic, decizia o ia Comisia pentru problemele cetăţeniei şi acordării azilului politic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. 

Care sunt tipurile de decizii:

 • Recunoașterea statutului de refugiat;
 • Acordarea protecției umanitare;
 • Neacordarea protecției umanitare;
 • Respingerea cererii de azil;
 • Încetarea examinării dosarului;
 • Accesul/refuzul la o nouă procedură de azil;
 • Anularea statutului de refugiat;
 • Încetarea statutului de refugiat;
 • Menținerea statutului de refugiat;
 • Anularea protecției umanitare;
 • Încetarea protecției umanitare; 
 • Menținerea protecției umanitare.