Aviz pentru reîntregirea familiei

Aviz pentru reîntregirea familiei cu cetăţeni ai Republicii Moldova

 1. Cetăţeanul Republicii Moldova are dreptul de a solicita aviz pentru reîntregirea familiei.
 2. BMA al MAI poate elibera aviz pentru reîntregirea familiei cetăţeanului Republicii Moldova pentru:
  1. soţ ori soţie;
  2. partener – străinul necăsătorit care convieţuiește cu cetăţeanul Republicii Moldova necăsătorit și împreună cu care are cel puţin un copil;
  3. copiii minori, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;
  4. copiii majori ai cetăţeanului Republicii Moldova sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale; 
  5. părinţii aflați la întreținerea cetățeanului Republicii Moldova sau a soțului ori soției acestuia; 
  6. persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.
 3. Cererea de acordare a avizului pentru reîntregirea familiei se depune de către cetățeanul Republicii Moldova personal și este însoţită de actele necesare conform legislației.
 4. Avizul pentru reîntregirea familiei se acordă în următoarele condiţii:    nu există poligamie; străinul întruneşte condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute legislația în vigoare;
 5. În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei sau legătura de rudenie, BMA al MAI  poate solicita dovezi pentru stabilirea acesteia. 

 

 

 

 

       

Aviz pentru reîntregirea familiei cu străini care au drept de şedere în Republica Moldova

 1. Străinul titular al unui drept de şedere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova poate solicita aviz pentru reîntregirea familiei.
 2. BMA al MAI poate elibera aviz pentru reîntregirea familiei străinului titular al unui drept de şedere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova pentru:
  1. soţ ori soţie;
  2. copiii minori necăsătoriţi, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;
  3. copiii majori necăsătoriţi ai titularului dreptului de şedere sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale; 
  4. părinţii aflați la întreţinerea titularului dreptului de şedere sau a soţului ori soţiei acestuia; 
  5. persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.
 3. Cererea de acordare a avizului pentru reîntregirea familiei se depune personal de către solicitant şi este însoţită de actele conform legislației..
 4. Avizul pentru reîntregirea familiei se acordă în următoarele condiţii:
  1. nu există poligamie;
  2. solicitantul face dovada spaţiului de locuit; 
  3. solicitantul cu drept de şedere provizorie trebuie să posede mijloace de întreţinere, pe lîngă cele necesare pentru propria întreţinere, în cuantum de cel puţin un salariu mediu lunar pe economie pentru fiecare membru de familie;
  4. străinul întruneşte condiţiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute de legislația în vigoare;
 5. Dispoziţiile punct. (4) lit. b) și c) nu se aplică străinilor care au drept de şedere permanentă pe teritoriul ţării.
 6. În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei sau legătura de rudenie, autoritatea competentă pentru străini poate solicita dovezi pentru stabilirea acesteia.