Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova 2008-2013

Conținut: 

Acest raport analitic reprezintă o continuare a unui exerciţiu complex, iniţiat în anul 2010 – Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova. Prima ediţie a Raportului PME a cuprins o analizădetaliatăa datelor privind migraţia pentru anii 2005-2010. Întregul proces de sprijinire în crearea primei ediţii a PME pentru Moldova a implicat un set de acţiuni multilaterale şi de sinergie între toţi actorii implicaţi, care a servit drept ajutor pentru perfecţionarea colectării şi partajării de date, promovarea unei coerenţe mai vaste şi a unei abordări mai comprehensive şi coordonate în ceea ce priveşte elaborarea de politici vizând migraţia.

Aceastăa treia ediţie a Raportului PME al RM, pentru anii 2008–2013, a fost elaboratăde Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, desemnat drept instituţia responsabilăpentru elaborarea ulterioarăa PME prin Hotărîrea Guvernului Nr. 634 din 24.08.2012 cu privire la aprobarea Listei indicatorilor și a Șablonului Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova, înpersoana dnei Olga Poalelungi, Director al Biroului şi a dnei Jana Mazur, șef al Secţiei dezvoltare informaţionala, gestionare date și analiza riscurilor din cadrul Direcţiei politici și legislaţie.

Acest raport mai reprezintă şi un rezultat al unui vastefort comun de colectare şi analizăa datelor, la care au contribuit multe instituţii şi persoane prin diferite căi, dar care sunt de o importanţăegală. În acest context, sunt aduse cuvinte de mulţumiri tuturor membrilor din cadrul Grupului Tehnic de Lucru interinstituțional (MTIC, MAI, BNS, MAEIE, MMPSF, MS, MEd.) şi observatorilor, pentru participare activă şi contribuţii importante.

Toate drepturile sunt rezervate. Nici-o parte din publicația datănu poate fi reprodusă, stocatăpe un sistem de recuperare a informației, sau transmisăîn orice alt mod sau prin orice alte mijloace electronice, mecanice, de înregistrare, defoto-copiere, sau în orice alt mod fărăconsimțământul anterior al editorului.